Spring over
Vælgererklæringer

Hvordan behandles mine personoplysninger?

Når du vil afgive en vælgererklæring, behandler Social- og Indenrigsministeriet oplysninger om dig. Derfor skal ministeriet efter databeskyttelsesforordningen* give dig information om behandlingen af personoplysninger. Informationen er alene til orientering. Du behøver således ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse informationen.

1. Dataansvar

Social- og Indenrigsministeriet er dataansvarlig for det digitale portalsystem, vælgererklæring.dk. Dette indebærer, at ministeriet er dataansvarlig for indretningen af og sikkerheden i systemet, herunder f.eks. adgangskontrol i forbindelse med vælgernes log-in i systemet. Ministeriet er dataansvarlig for et partis støttetilkendegivelser (betegnes igangsættelse af en vælgererklæring i systemet) og vælgererklæringer, uanset om de er afgivet digitalt eller efter den papirbaserede procedure. Ministeriet er endvidere dataansvarlig for opslag i Det Centrale Personregister (CPR), som sker, når systemet indhenter dit navn og adresse og kontrollerer, om du har valgret.

Ministeriets kontaktoplysninger er:

Social- og Indenrigsministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K

valg.sim.dk

Tlf.nr. 72 28 24 00

E-mail: valg@sim.dk

CVR-nr. 33962452

 

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Social- og Indenrigsministeriets behandling af oplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • Digital Post til Social- og Indenrigsministeriet, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
  • På e-mail: dpo@sim.dk
  • På telefon: 72 26 97 38
  • Ved brev: Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger om dig

Oplysningerne om dig behandles til brug for partiernes anmeldelse til Social- og Indenrigsministeriet med henblik på opstilling til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. Behandlingen sker endvidere med henblik på, at Social- og Indenrigsministeriet kan undersøge, om partierne er opstillingsberettigede.

Retsgrundlaget for Social- og Indenrigsministeriets behandling af oplysningerne om dig følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens** § 7, stk. 1, og § 11, stk. 1.
  • Folketingsvalglovens*** § 12 (hvis du afgiver vælgererklæring til folketingsvalg).
  • Europa-Parlamentsvalglovens**** § 11 (hvis du afgiver vælgererklæring til Europa-Parlamentsvalg).
  • Bekendtgørelse nr. 1258 af 26. august 2020 om anvendelse af en digital løsning til brug for indsamling af vælgererklæringer.

 

Kategorier af personoplysninger

I vælgererklæring.dk behandles oplysninger om dit personnummer, oplysning om, hvilket parti du afgiver støttetilkendegivelse og vælgererklæring til, samt datoen for afgivelsen af disse (ved papirbaserede vælgererklæringer – underskriftsdatoen). Disse oplysninger udgør tilsammen din endelige vælgererklæring i vælgererklæring.dk. Herudover indhenter vælgererklæring.dk oplysninger om dit navn og din adresse fra CPR. Desuden undersøger systemet automatisk, om du allerede har afgivet en støttetilkendegivelse eller vælgererklæring til det samme valg. Der indhentes desuden oplysning om, hvorvidt du har valgret, på baggrund af opslag i CPR.

 

5. Databehandler

Oplysningerne i vælgererklæring.dk behandles på vegne af Social- og Indenrigsministeriet hos KMD A/S, der fungerer som databehandler.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Af hensyn til beskyttelse af dine oplysninger har Social- og Indenrigsministeriet ikke adgang til de enkelte digitale støttetilkendegivelser eller vælgererklæringer, som opbevares i vælgererklæring.dk. Det betyder, at hverken ministeriet, partierne eller offentligheden i øvrigt kan se de støttetilkendegivelser og vælgererklæringer, der gemmes i systemet. Ministeriet har dog adgang til oplysninger om støttetilkendegivelser og vælgererklæringer, der er afgivet efter den papirbaserede procedure, for at sikre, at vælgere, der har afgivet vælgererklæring ved hjælp af den papirbaserede procedure, kan få oplysning om deres eventuelle aktiviteter ved henvendelse til ministeriet. Ved et partis anmeldelse som opstillingsberettiget får ministeriet indblik i alle partiets vælgererklæringer i systemet. Endvidere kan ministeriet få indblik i et partis samlede støttetilkendegivelser og vælgererklæringer i systemet, hvis partiet er under undersøgelse for retsstridig indsamling af vælgererklæringer efter reglerne i § 12 a i folketingsvalgloven eller § 11 a i Europa-Parlamentsvalgloven.

I forbindelse med afgivelsen af din digitale støttetilkendegivelse eller vælgererklæring vil du modtage en besked i e-Boks med kvittering for afgivelsen og oplysninger om, hvordan du kan trække din støttetilkendegivelse eller vælgererklæring tilbage.

Ved papirbaserede vælgererklæringer modtager du kvitteringen for afgivelsen af vælgererklæring pr. brev, og du skal rette henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet, hvis du ønsker at trække din vælgererklæring tilbage.

Ved tilbagetrækning af din støttetilkendegivelse eller vælgererklæring bliver støttetilkendegivelsen eller vælgererklæringen slettet, og der sendes en kvittering for tilbagetrækningen. De øvrige oplysninger om dig – f.eks. oplysning om at du har afgivet vælgererklæring (men ikke til hvilket parti), og at den er trukket tilbage – gemmes i systemet i op til 6 måneder efter tilbagetrækningen.

Du kan læse mere om proceduren for tilbagetrækning af en støttetilkendegivelse eller vælgererklæring på siden her.

Social- og Indenrigsministeriet skal bemærke, at du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, når dette skyldes grunde, der vedrører din særlige situation, se databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Du kan læse om, hvor længe dine oplysninger opbevares i vælgererklæring.dk, i bekendtgørelsen om anvendelse af en digital løsning til brug for indsamling af vælgererklæringer her. Der henvises til bekendtgørelsens § 16.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Social- og Indenrigsministeriet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

**Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

***Jf. lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 af lov om valg til Folketinget med senere ændringer.

****Jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 27. august 2020 af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet med senere ændringer.